Obchodní podmínky

Společnost CHOCO Sense s.r.o. se sídlem Hradišťská 2264/1, Znojmo 669 02, identifikační číslo: 03896684, daňové evidenční číslo: CZ03896684 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.luichocolate.cz

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") společnosti CHOCO Sense s.r.o., sídlící na adrese Hradišťská 2264/1, Znojmo 669 02, identifikační číslo: 03896684 (dále jen „prodávající"), stanovuje podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník"), vzájemné právní vztahy a závazky, které vznikají mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující") v rámci nebo na základě kupní smlouvy uzavřené skrze online prodejní platformu prodávajícího. Tento e-shop je provozován na internetové stránce luichocolate.cz (dále jen "webová stránka") prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní (dále jen „webové rozhraní e-shopu").
 • Tyto prodejní podmínky se neuplatňují v situacích, kdy osoba, která plánuje zakoupit zboží od prodávajícího, působí jako právnická osoba, nebo kde jednání při objednávce zboží probíhá v kontextu podnikatelské aktivity nebo nezávislé profesní praxe subjektu.
 • Možnost sjednat si podmínky odlišné od standardních prodejních podmínek v kupní smlouvě je otevřená. Jakákoli taková specifická ujednání v rámci kupní smlouvy mají přednost před obecně platnými obchodními podmínkami.
 • Všechna ustanovení těchto prodejních podmínek tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, jsou sestavovány a uzavírány výhradně v českém jazyce.
 • Prodávající má právo kdykoliv upravit nebo doplnit text těchto obchodních podmínek. Změny nebo doplnění však nemají vliv na již vzniklá práva a povinnosti během platnosti předchozí verze těchto podmínek.

Uživatelský účet

 • Registrací na webu získává kupující přístup k vlastnímu uživatelskému rozhraní, kde může objednávat zboží ( dále jen „uživatelský účet"). Pokud to e-shop umožňuje, může zboží objednávat i bez registrace, přímo z webového rozhraní.
 • Kupující je povinen při registraci a objednávání zboží uvádět údaje pravdivě a správně. Jakoukoliv změnu těchto údajů v uživatelském účtu musí okamžitě aktualizovat. Prodávající považuje tyto údaje za pravdivé.
 • Přístup k uživatelskému účtu je chráněn jménem a heslem, a kupující musí udržovat tyto informace v tajnosti.
 • Kupující nemá právo dovolit třetím stranám používat svůj uživatelský účet.
 • Prodávající může uživatelský účet zrušit, zejména pokud je neaktivní déle než 1 rok nebo pokud kupující poruší podmínky kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být stále dostupný kvůli nutné údržbě softwarového a hardwarového vybavení prodávajícího nebo třetích stran.

Uzavření kupní smlouvy

 • V prezentaci produktů na webovém rozhraní e-shopu jsou informace pouze orientační a není závazné pro prodávajícího uzavřít kupní smlouvu na základě těchto informací. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neaplikuje.
 • Webové rozhraní ukazuje informace o produktech včetně cen. Ceny jsou uvedeny s DPH a všemi dalšími poplatky. Tyto ceny jsou platné po dobu zobrazení na webovém rozhraní. Prodávající si však vyhrazuje právo uzavřít smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.
 • Informace o nákladech na balení a doručení, které jsou uvedené na webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • K objednání produktu zákazník vyplní objednávkový formulář na webové rozhraní e-shopu. Vybrané zboží přidává do elektronického nákupního košíku. Objednávkový formulář zahrnuje důležité detaily jako:
  • Vybrané zboží, které zákazník umístí do elektronického košíku na webovém rozhraní e-shopu.
  • Způsob platby za zboží.
  • Údaje o způsobu doručení zboží.
  • Informace o nákladech na doručení zboží.
 • Tyto informace společně tvoří objednávku (dále jen „objednávka“).
 • Když zákazník odešle objednávku, je to považováno za závazný návrh na uzavření smlouvy. Tento krok jednoznačně určuje objednané zboží, jeho cenu, identitu kupujícího, způsob platby a je závazný pro obě strany. Pro platnost objednávky je nutné splnit několik podmínek:
  • Vyplnit všechny požadované informace v objednávkovém formuláři.
  • Seznámit se s obchodními podmínkami na webové stránce.
  • Potvrdit, že se zákazník s těmito podmínkami seznámil.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky od zákazníka potvrdí její přijetí zasláním e-mailu. Tento e-mail bude odeslán na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zadal v objednávce nebo v uživatelském rozhraní obchodu (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na specifikách objednávky (množství zboží, cena nákupu, nebo odhadovaná cena dopravy) požádat kupujícího, aby znovu potvrdil objednávku. Toto potvrzení může být provedeno telefonicky nebo písemnou formou.
 • Návrh kupní smlouvy, který je předložen ve formě objednávky, je platný po dobu patnácti dnů.
 • Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena ve chvíli, kdy prodávající pošle kupujícímu e-mail s potvrzením přijetí jeho objednávky. Toto potvrzení se zasílá na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
 • Pokud prodávající není schopen splnit některé z požadavků z objednávky, pošle kupujícímu na jeho e-mail pozměněnou nabídku. V této nabídce budou uvedeny možné varianty, jak objednávku upravit, a prodávající požádá kupujícího o jeho názor nebo rozhodnutí.
 • Pokud prodávající pošle upravenou nabídku, tato nabídka se bere jako nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Smlouva pak bude považována za uzavřenou až ve chvíli, kdy kupující tuto změněnou nabídku akceptuje prostřednictvím e-mailu.
 • Kupující dává souhlas s tím, že komunikace při uzavírání kupní smlouvy probíhá prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků. Jakékoli náklady, které kupujícímu vzniknou při použití těchto prostředků (například za internetové připojení nebo telefonní hovory) bude hradit kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

 • Kupující může zaplatit cenu zboží a veškeré s tím spojené náklady podle kupní smlouvy prodávajícímu těmito způsoby:
  • Bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2500771070/2010, který je vedený u FIO banky (dále jen „účet prodávajícího“). Informace pro provedení platby budou zaslány v rámci potvrzení Objednávky.
  • Kartou online probíhá platba přes platební bránu COMGATE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.comgate.cz.
  • Platbou v hotovosti přímo v provozovně výdejního místa, které se nachází na adrese: Zelenářská 22/5, Znojmo 669 02 – LUI Chocolate Café.
 • Kromě samotné kupní ceny zboží je kupující zavázán zaplatit prodávajícímu i náklady na balení a doručení zboží v dohodnuté výši. Pokud není stanoveno jinak, jsou tyto náklady na doručení součástí kupní ceny.
 • Prodávající nevyžaduje od kupujícího zaplacení zálohy nebo jakékoli podobné platby předem. Avšak toto neovlivňuje podmínku uvedenou v článku 1.30 obchodních podmínek, která stanovuje povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží před jeho doručením.
 • Při platbě bezhotovostním převodem musí kupující uhradit kupní cenu zboží a zároveň uvést variabilní symbol platby. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu se považuje za splněný ve chvíli, kdy příslušná částka dorazí na bankovní účet prodávajícího.
 • Prodávající má právo požadovat od kupujícího úplné zaplacení kupní ceny před odesláním zboží, zvláště v situacích, kdy kupující nezajistí dodatečné potvrzení objednávky podle článku 1.19. V těchto případech se neuplatňuje ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 • Slevy na cenu zboží, které poskytne prodávající kupujícímu, není možné mezi sebou kombinovat.
 • V souladu s obchodními zvyklostmi nebo zákonnými požadavky vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu za platby uskutečněné v rámci kupní smlouvy. Jelikož je prodávající plátcem DPH, vystaví fakturu po obdržení platby za zboží a pošle ji kupujícímu v elektronické formě na jeho e-mailovou adresu.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku existují určité situace, ve kterých není možné od kupní smlouvy odstoupit:
  • Dodávky zboží, jehož cena se mění v závislosti na finančním trhu nezávisle na vůli prodávajícího a může se změnit během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  • Dodávky zboží, které rychle podléhá zkáze nebo se po dodání nemůže kvůli své povaze vrátit.
  • Dodávky zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím a není možné je oddělit.
  • Dodávky zboží v uzavřeném obalu, který kupující otevřel a ze hygienických důvodů jej nelze vrátit.
 • Pokud situace není jednou z těch, které jsou vyloučeny možností odstoupení od smlouvy podle článku 1.33 nebo jiným výjimečným případem, má kupující právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupní smlouva zahrnuje více druhů zboží nebo je dodáváno v několika částech, začíná tato lhůta běžet od převzetí poslední části zboží. Odstoupení od smlouvy musí být zasláno prodávajícímu v rámci této stanovené lhůty.
 • Kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy pomocí vzorového formuláře pro odstoupení, který je přílohou obchodních podmínek a je poskytován prodávajícím. Odstoupení od smlouvy lze zaslat buď na adresu provozovny, nebo na e-mail: info@luichocolate.cz. Prodávající je povinen potvrdit spotřebiteli přijetí tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných průtahů, a to v textové formě.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy v souladu s článkem 1.34 obchodních podmínek, považuje se smlouva za zrušenou od začátku. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy. Když odstoupí od smlouvy, kupující zároveň přebírá veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží není možné vrátit obvyklou poštovní službou kvůli jeho povaze.
 • Po odstoupení kupujícího od smlouvy podle článku 1.34 obchodních podmínek, prodávající vrátí kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení proběhne stejným způsobem, jakým byly peníze od kupujícího přijaty. Prodávající může také vrátit peníze již při přijetí vráceného zboží od kupujícího nebo jiným způsobem, pokud kupující s tímto postupem souhlasí a nevznikají mu tak další náklady. V případě odstoupení od smlouvy nemusí prodávající vrátit peníze dříve, než obdrží vrácené zboží zpět od kupujícího, nebo než kupující doloží, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.
 • Prodávající má právo automaticky započítat nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před převzetím zboží kupujícím. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.
 • Pokud je kupujícímu poskytnut společně se zbožím i dárek, uzavírá se darovací smlouva s podmínkou, že pokud kupující od kupní smlouvy odstoupí, stává se darovací smlouva ohledně dárku neplatnou a kupující je povinen vrátit prodávajícímu jak zboží, tak i obdržený dárek.

Přeprava a dodání zboží

 • Pokud kupující požaduje zvláštní způsob dopravy, který není standardním řešením prodávajícího, přebírá na sebe kupující riziko a veškeré případné extra náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Pokud má prodávající dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při doručení.
 • V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné zboží doručit vícekrát nebo jinak, než bylo dohodnuto v objednávce, musí kupující uhradit náklady na tyto opakované nebo alternativní způsoby doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je důležité, aby kupující zkontroloval neporušenost obalů. Pokud zjistí jakékoli poškození nebo nesrovnalosti naznačující neoprávněné vniknutí do zásilky, má právo toto okamžitě nahlásit přepravci a není povinen takovou zásilku přijmout.

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti obou smluvních stran v případě vadného plnění jsou regulována relevantními obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Odpovědnost prodávajícího za vady prodávaných výrobků trvá po dobu stanovené jako minimální trvanlivost těchto výrobků.
 • Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží je bez vad v okamžiku jeho převzetí. Konkrétně prodávající zaručuje, že v době, kdy kupující zboží přebíral má následující vlastnosti:
  • Splňuje podmínky a vlastnosti, na kterých se strany dohodly. Pokud nebyla dohoda specifická, zboží má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a reklamě.
  • Je vhodné pro účel, který prodávající určuje, nebo pro běžné využití tohoto druhu zboží.
  • Kvalita nebo provedení odpovídá dohodnutému vzorku nebo modelu, pokud byla kvalita nebo provedení určena podle vzorku nebo modelu.
  • Množství, míra nebo hmotnost zboží je správná.
  • Zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy.
 • Výjimky uvedené v článku 1.46 obchodních podmínek:
  • Neuplatňují se na zboží prodávané za sníženou cenu kvůli vadě, na kterou byla sleva sjednána.
  • Neuplatňují se na opotřebení zboží způsobené běžným užíváním.
  • U použitého zboží se neuplatňují na vady odpovídající míře použití nebo opotřebení, které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím.
  • Neuplatňují se, pokud to vyplývá z povahy zboží.
  • Pokud se vada projeví během šesti měsíců od převzetí, považuje se, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Kupující může uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho provozovny, kde je možné přijmout reklamaci s ohledem na sortiment zboží, nebo v sídle či místě podnikání prodávajícího. Momentem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je reklamace doručena prodávajícímu.
  • Další práva a povinnosti týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady mohou být specifikovány v reklamačním řádu prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení celé kupní ceny.
 • Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve vztahu k kupujícímu, jak to uvádí § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová stránka: coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající má živnostenské oprávnění k prodeji zboží. Živnostenskou kontrolu zajišťuje příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce dohlíží na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, email, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí, aby prodávající zpracovával tyto údaje pro účely plnění smlouvy a správu uživatelského účtu. Pokud si kupující nepřeje jinak, údaje mohou být využity pro zasílání informací a obchodních nabídek kupujícímu. Tento souhlas není podmínkou uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že musí zadávat své osobní údaje (při registraci, v uživatelském účtu, nebo při objednávce přes webové rozhraní) pravdivě a korektně a je zodpovědný za okamžité upozornění prodávajícího na jakékoliv změny těchto údajů.
 • Prodávající může svěřit zpracování osobních údajů kupujícího třetí straně, například zpracovateli dat. Avšak kromě firem přepravujících zboží nebude prodávající sdílet osobní údaje s jinými třetími stranami bez předchozího souhlasu kupujícího.
 • Osobní údaje budou zpracovávaný po dobu neurčitou. Zpracování probíhá buď automaticky v elektronické formě, nebo manuálně v tištěné podobě.
 • Kupující potvrzuje přesnost svých poskytnutých údajů a je si vědom, že jejich poskytnutí je dobrovolné.
 • Pokud kupující má pocit, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 1.60) zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo zákona, zejména pokud jsou údaje nepřesné vzhledem k účelu zpracování, může:
  • Vyžádat si od prodávajícího nebo zpracovatele vysvětlení situace.
  • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Pokud kupující požádá o informace týkající se zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen tyto informace poskytnout. Za poskytnutí těchto informací si prodávající může účtovat přiměřený poplatek, který nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich poskytnutím.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující vyjadřuje souhlas s přijímáním informací souvisejících s produkty, službami nebo podnikáním prodávajícího na svou emailovou adresu a také souhlasí s obdržením obchodních sdělení od prodávajícího na tuto adresu.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

 • Oznámení mezi prodávajícím a kupujícím, hlavně týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být zaslána poštou jako doporučený dopis, pokud kupní smlouva neurčuje jinak. Tato oznámení se posílají na kontaktní adresu druhé strany a jsou považována za doručená a platná ve chvíli předání poště, kromě případů, kdy kupující odesílá oznámení o odstoupení od smlouvy – v takovém případě je odstoupení platné, pokud je oznámení odesláno v rámci stanovené lhůty pro odstoupení.
 • Oznámení se považuje za doručené i v případě, kdy bylo převzetí adresátem odmítnuto, nebylo vyzvednuto během určené doby pro uložení, nebo bylo vráceno jako nedoručitelné.
 • Smluvní strany mají možnost vzájemně si posílat běžnou korespondenci emailem, a to na emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího, v jeho objednávce, nebo na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

 • Pokud kupní smlouva zahrnuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah bude řízen českým právem. To ovšem neovlivňuje práva spotřebitelů, která vychází z obecně závazných právních předpisů.
 • Pokud se některé ustanovení obchodních podmínek ukáže jako neplatné nebo neúčinné, nahradí se ustanovením, jehož obsah je nejblíže původnímu neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení neovlivní platnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny nebo doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek musí být provedeny písemně.
 • Kupní smlouva spolu s obchodními podmínkami je prodávajícím uložena v elektronické formě a není veřejně přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – CHOCO Sense s.r.o., Hradišťská 2264/1, 669 02 Znojmo, email: info@luichocolate.cz, telefon: 777 575 388.

Ve Znojmě    dne 1.4.2024